بازاریاب

استخدام شرکت ستاره پارلاق در شهر تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام فوری بازار یاب حرفه ای و با سابقه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در شرکت کیلا در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر