ایمنی

استخدام مسئول ایمنی جهت کارگاه ساختمانی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام افسر ایمنی در یک شرکت تولیدی صنعتی در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت HSE در استان قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی افسر ایمنی جهت پروژه راه آهن کرج – قزوین

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم آشنا به امور ایمنی و بهداشت HSE در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس معمار و کارشناس HSE در بندرعباس

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
توضیحات بیشتر