الکترونیک

استخدام شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/20
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار الکترونیک خانم در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب آشنا به برق و الکترونیک در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/02
توضیحات بیشتر