الکترونیک

استخدام فوق دیپلم الکترونیک خانم در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس الکترونیک مسلط به ARM و BMS در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به برد SMD در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/30
توضیحات بیشتر