آشپز

استخدام نیرو در شرکت بامیکا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در رستوران پدیدار در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام خانم آشپز در فست فود دیگران در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر