آشپز

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام خانم آشپز در فست فود دیگران در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

استخدام آشپز ماهر در رستوران پاییزان در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار در رستوران در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام آشپز ماهر رستوران باغ دریایی در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام آشپز مسلط به غذاهای ایتالیایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام سرآشپز در تهیه غذای ناجی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر