آشپز

استخدام نیرو در شرکت بامیکا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در رستوران پدیدار در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر