آیا پس از تحریم زمینه ایجاد اشتغال پایدار در سال‌های آینده فراهم می شود؟

آیا پس از تحریم زمینه ایجاد اشتغال پایدار در سال‌های آینده فراهم می شود؟

[caption id="attachment_29391" align="aligncenter" width="1000"] آیا پس از تحریم ها اشتغال پایدار در سال های آینده فراهم می شود؟[/caption] آیا پس از تحریم زمینه ایجاد اشتغال پایدار در سال‌های آینده فراهم می ...

3 سال پیش اخبار استخدامی